Regulamin

Klauzula informacyjna

w wypełnieniu obowiązku poinformowania o przetwarzaniu danych osobowych

Stosownie do dyspozycji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24; dalej: UODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723, ze zm.; dalej: p.u.o.d.o.) prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną:

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystywania danych osobowych, jest:

QR COMMUNICATION SP. Z O. O. z siedzibą w Kotórz Wileki
adres: ul. ZIELONA 47, 46-045 Kotórz Mały

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000829177, REGON: 384471785, NIP: 9910530509;

zwana w dalszej części Administratorem lub Spółką

 Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas na adres: kontakt@poznajhistorie.pl

 Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas korzystania z formularzy kontaktowych na naszych stronach, przesyłania nam korespondencji lub korzystania z naszych usług (np.: strony internetowe, certyfikaty SSL, poczta elektroniczne, domeny, telefon )

 Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Spółkę?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do świadczenia przez nas usług drogą elektroniczną w wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • obsługi aplikacji oraz konta użytkownika (jeśli jest utworzone) oraz rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych;
 • wymiany korespondencji i załatwiania spraw w związku z kierowanymi wiadomościami i zgłoszeniami;
 • wykonywania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, w tym podatkowego, rachunkowości, etc.;
 • obsługi reklamacji, skarg lub ewentualnych roszczeń.
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon; 
 • obsługi Twoich zleceń lub próśb w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • prowadzenia analiz statystycznych;          
 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:    

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą lub świadczyć Ci usługę:

 • adres e-mail, imię i nazwisko, umer telefonu; dobrowolnie możesz podać także inne dane, takie jak adres zamieszkania, kod pocztowy, nazwa firmy, NIP, siedziba firmy, etc.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO, UODO, p.u.o.d.o., tj.: prawo dostępu do danych, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).         
     
 • W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Jesteśmy uprawnieni do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami Spółki) oraz Rejestrom Nazw Domen, Jednostkom Certyfikującym i innym podmiotom w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania usług. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom Spółki na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych lub innej umowy zawartej pomiędzy Spółką a naszymi Podwykonawcami. Ponadto Spółka jest zobowiązana do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

 Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas świadczenia na Twoją rzecz usług, obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia ewentualnych roszczeń,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres przedawnienia roszczenia, to jest 10 lat od dnia zakończenia świadczenia usługi, chyba że z przepisów wynika dłuższy okres.

 Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi i za Twoja zgodą, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców Spółki posiadających siedziby poza obszarem EOG.

 Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Nie. Twoje dane nie są ani przetwarzane automatycznie ani też profilowane.

 

 

Contact

Jesteś zainteresowany wdrożeniem projektu w swoim mieście? Chcesz więcej wiedzieć? Chcesz poznać szczegóły? Napisz do nas, zadzwoń! Skontaktujemy się z Tobą, umówimy na spotkanie. Przygotujemy dla Ciebie materiały i ofertę.